Artikel 1: Definities.

 
 1. Sav & Økse: onderdeel van R en O Q-Products B.V. Gevestigd te Venhuizen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 69067058.
 2. Klant: een natuurlijk- of rechtspersoon die een overeenkomst sluit met Sav & Økse.
 3. Consument: een Klant als bedoeld in artikel 1.2, die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
 4. Website van Sav & Økse: de website van Sav & Økse. Onder meer te bereiken via www.sotafels.nl.
 5. Producten: de meest omvattende definitie van een goed of zaak.
 6. Overeenkomst: een overeenkomst op afstand waarbij de Klant via een door Sav & Økse georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van Producten bij Sav & Økse en waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.
 7. Bedenktijd: een termijn waarbinnen een Consument de mogelijkheid heeft om de ontbinding van de koop via het herroepingsrecht te realiseren.
 8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor een Consument (particulier) om na ontvangst van door hem online bestelde Product(en), deze Producten binnen de bedenktijd terug te sturen aan Sav & Økse en het aankoopbedrag terug te krijgen.


Artikel 2: Algemene bepalingen.

 
 1. Bepalingen in deze algemene voorwaarden die van toepassing zijn op een Klant, zijn van overeenkomstige toepassing op een Consument, tenzij nadrukkelijk anders wordt aangegeven.
 2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten (op afstand) van Sav & Økse die strekken tot de verkoop van Producten.
 3. De eventueel door Klant gehanteerde inkoopvoorwaarden, worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, en zijn zodoende niet van toepassing op overeenkomsten aangegaan met Sav & Økse.
 4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige algemene voorwaarden volledig van toepassing.
 5. In deze algemene voorwaarden kan het woord ‘schriftelijk’ ook worden aangemerkt als schriftelijk vervaardigde documenten die via elektronische wegen worden verstuurd, daar zeker onder te verstaan e-mail en gefaxte documenten.
 6. De inhoud van deze site alsmede de inhoud van alle andere uitingen van Sav & Økse op Internet is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Sav & Økse kan echter geen garanties geven met betrekking tot de aard, juistheid of de inhoud van deze informatie. Sav & Økse is niet aansprakelijk voor eventueel voorkomende fouten of onjuistheden, dan wel voor de gevolgen van het gebruik van de betreffende informatie.


Artikel 3: Aanbiedingen.

 
 1. Bij de op de website van Sav & Økse aangeboden Producten worden Productspecificaties vermeld alsmede de prijs in Euro’s van het product zowel exclusief als inclusief BTW. Verzendkosten worden voor of tijdens het tot stand komen van de overeenkomst weergegeven.
 2. De op de website van Sav & Økse aangeboden Producten bevatten een zo accuraat mogelijke en waarheidsgetrouwe omschrijving en/of afbeelding van het aangeboden Product.
 3. Indien in de omschrijvingen en/of afbeeldingen zoals beschreven in artikel 3.2 in werkelijkheid anders uitvallen maakt dat Sav & Økse op geen enkele wijze schadeplichtig jegens de Klant. De Consument behoudt te allen tijde zijn recht op zijn Herroepingsrecht zoals bepaald in artikel 6.1.
 4. Sav & Økse verschaft de Klant informatie over de verwachte levertijd van het Product, deze termijn is slechts indicatief.
 5. Eventuele verschuldigde invoerrechten die verschuldigd zijn, zijn te allen tijden voor rekening van de Klant.


Artikel 4: Tot stand komen van een overeenkomst.

 
 1. Overeenkomsten komen tot stand nadat de Klant een door Sav & Økse uitgevaardigd aanbod of offerte heeft aanvaard en Sav & Økse akkoord is gegaan met deze aanvaarding.
 2. Een overeenkomst komt ook tot stand indien Sav & Økse aanvangt met de levering van Producten aan de Klant nadat een Klant een bestelling heeft geplaatst via de Website van Sav & Økse.
 3. Het staat Sav & Økse altijd vrij om zonder opgave van redenen, niet akkoord te gaan met een door een Klant aanvaard aanbod. Indien de Klant al een betaling heeft verricht aan Sav & Økse zal Sav & Økse dit bedrag onmiddellijk na weigering terugboeken aan de Klant.


Artikel 5: Levering.

 
 1. Na het tot stand komen van een overeenkomst zal Sav & Økse de bestelde Producten zo spoedig mogelijk aanbieden voor transport. De kosten van het transport worden tijdens het tot stand komen van een overeenkomst aangegeven. Bekijk hier de volledige transportvoorwaarden (PDF).
 2. Nadat een overeenkomst tot stand is gekomen tussen Sav & Økse en de Klant worden de door Klant bestelde Producten zo spoedig mogelijk geleverd door Sav & Økse.
 3. Indien Sav & Økse niet in staat is om het door een Consument bestelde Product binnen zeventig (70) dagen te leveren, mag een Consument de overeenkomst ontbinden.
 4. Bij de verzendmethode 'Gratis bezorging in Nederland (exclusief de Waddeneilanden)' bieden wij één bezorging gratis aan. Bent u niet aanwezig om de producten in ontvangt te nemen, dan zijn de kosten voor een volgende levering voor uw rekening.
 5. De klant is verantwoordelijk om voor levering te controleren of de meubels door deuren en trappen of in de lift passen. De klant is zelf verantwoordelijk voor het huren van een verhuis-/goederenlift indien dit noodzakelijk is. Passen de meubels bij levering niet door de deuren of trappen of in de lift, dan leveren wij tot de eerste drempel.


Artikel 6: Retournering van Producten.

 
  1. Een Consument heeft na ontvangst van de online bestelde Producten veertien (14) dagen tijd, op grond van zijn Herroepingsrecht, om het online bestelde Product, zonder opgaaf van redenen aan De Machinekamer retour te zenden.
  2. Het herroepingsrecht is alleen van toepassing op online bestelde Producten
  3. De Consument dient vanaf het moment van ontvangst van de Producten alle passende maatregelen te nemen om schade aan het Product en/of verpakkingen te voorkomen. Het product wordt in originele verpakking retour gebracht.
  4. Producten dienen binnen (14) dagen na akkoord voor retourzending bij ons binnen te zijn.
  5. Indien een Consument zijn Herroepingsrecht gebruikt, komen het risico van de verzending en de verzendkosten voor rekening van de Consument.
  6. De Machinekamer zal na ontvangst van het Product de factuurwaarde van het Product binnen dertig (30) dagen terugboeken naar de Consument.
  7. Beschadigde Producten zullen nimmer worden teruggenomen door De Machinekamer.
  8. Het herroepingsrecht is uitgesloten voor Producten die naar persoonlijke voorkeur van de Klant vervaardigd worden.
  9. Een Consument kan zijn herroepingsrecht eveneens niet ten gelding brengen indien het bestelde Product onder de uitzonderingen valt van artikel 7:46d lid 4 BW.
  10. Het herroepingsrecht of wettelijke bedenktijd is niet van toepassing bij zakelijke klanten. Zakelijke klanten hebben geen mogelijkheid om hun aankoop te annuleren of retour te sturen.


Artikel 7: Garantie.

 
 1. De Klant dient de geleverde Producten onmiddellijk na ontvangst te controleren. Eventuele gebrekkige Producten dient de Klant direct na ontdekking aan Sav & Økse te melden en uiterlijk binnen een termijn van zeven (7) dagen.
 2. Voor door Sav & Økse geleverde producten geldt een garantietermijn van 1 jaar voor zakelijke klanten en 2 jaar voor particuliere klanten.
 3. Indien klachten over producten gegrond worden verklaard door Sav & Økse wordt de Klant reparatie, een vervangend Product of restitutie van de factuurwaarde van het Product aangeboden.
 4. De Klant heeft geen recht op garantie als beschreven in dit artikel indien vast komt te staan dat het gebrek aan een Product is ontstaan door toedoen van de Klant.


Artikel 8: Prijs & Betaling.

 
 1. Bij de op de website van Sav & Økse aangeboden Producten worden Productspecificaties vermeld, alsmede de prijs van het product in euro's zowel exclusief als inclusief BTW. Verzendkosten worden voor of tijdens het tot stand komen van de overeenkomst weergegeven.
 2. Betaling dient te geschieden tijdens het tot stand komen een Overeenkomst via de op de Website aangeboden betaalmethode, middels (voorafgaande) overschrijving op de rekening van Sav & Økse of middels een betaling achteraf op de rekening van Sav & Økse indien Sav & Økse zijn goedkeuring heeft gegeven.
 3. Bij niet of niet tijdige betaling door Klant is de dag waarop de betaling uiterlijk plaats had moeten vinden over het openstaande een rente verschuldigd van 1,5 % per maand, waarbij een ingegane maand voor een volle maand wordt gerekend.
 4. Ten laste van de Klant komen tevens alle (buiten-) gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Sav & Økse als gevolg van de niet nakoming door de Klant van diens (betalings-) verplichtingen heeft moeten maken.
 5. In geval van niet tijdige betaling is Sav & Økse bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de Klant de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.
 6. Eventuele onjuistheden in de facturatie dienen door de Klant direct aan Sav & Økse gemeld te worden, waarna Sav & Økse het bedrag zal corrigeren.
 7. Onjuistheden in de facturatie ontslaan de Klant niet van enige betalingsverplichtingen of andere verplichtingen neergelegd in deze voorwaarden.


Artikel 9: Voorbehoud van eigendom & intellectueel eigendom.

 
 1. De door Sav & Økse geleverde Producten blijven eigendom van Sav & Økse tot het moment dat de Klant alle verplichtingen uit de met Sav & Økse gesloten overeenkomst deugdelijk is nagekomen. De Klant mag Producten, voordat de eigendom is overgegaan, niet belasten, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren.
 2. Ingeval Sav & Økse een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, geldt de ter zake gesloten overeenkomst als ontbonden, onverminderd het recht van Sav & Økse vergoeding van schade, gederfde winst en interest te vorderen.
 3. De inhoud van de website van Sav & Økse, waaronder doch niet uitsluitend: de teksten, afbeeldingen, vormgeving, merken en domeinnamen, zijn het eigendom van Sav & Økse en worden beschermd door auteursrechten en intellectuele of industriële eigendomsrechten die onder het toepasselijk recht bestaan. Het is gebruikers van de website niet toegestaan om de website of enig gedeelte daarvan te verveelvoudigen dan wel ter beschikking te stellen zonder toestemming van Sav & Økse.


Artikel 10: Overmacht.

 
 1. Sav & Økse is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichtingen jegens de Klant indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Sav & Økse kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien de overmacht langer voortduurt dan een periode van dertig (30) dagen, is zowel de Klant als Sav & Økse gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder enige verplichting tot het vergoeden van de door andere partij geleden schade.


Artikel 11: Aansprakelijkheid.

 

Indien Sav & Økse aansprakelijk wordt gesteld, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Sav & Økse is alleen aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade dient men uitsluitend te verstaan:

Sav & Økse is alleen aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade dient men uitsluitend te verstaande redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden.
de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Sav & Økse aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Sav & Økse toegerekend kunnen worden.

redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in dit artikel.

Sav & Økse sluit iedere aansprakelijkheid uit voor indirecte schade die geleden wordt door het gebruik van de door Sav & Økse geleverde Producten, met uitzondering van situaties waarin de schade direct te wijten is aan opzet of grove nalatigheid aan de kant van Sav & Økse, zijn directie en/of leidinggevend personeel.

Sav & Økse is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor de volgende schadeposten: Gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.


Artikel 12: Toepasselijk recht en geschillen.

 
 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Sav & Økse partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 2. De Klant en Sav & Økse zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Tenzij van regels van dwingend recht anders voorschrijven, is in eerste instantie de rechter in Alkmaar gerechtigd kennis te nemen van geschillen tussen Sav & Økse en de Klant.